• مغازه ای که همه چیز می فروشد

  • چرا باید از قوانین اطاعت کنیم

مغازه ای که همه چیز می فروشد

در این دهکده تنها یک مغازه وجود دارد، اما از قرار معلوم همه چیز می فروشد. حتی در گوشه ی مغازه پستخانه وجود دارد. مشکل آن است که گرداننده ی مغازه مردی بسیار بی نزاکت است. لباسش کثیف است، بوی نامطبوعی می دهد و بدتر از همه آن که اغلب با مشتریان خود رفتاری بی […]

چرا باید از قوانین اطاعت کنیم

دولت می تواند کسانی را که از قوانین اطاعت نمی کنند، مجازات نماید. اما این تنها دلیل اطاعت از قوانین محسوب نمی شود. ما از قانون تبعیت می کنیم زیرا میدانیم که قانون پشتیبان ما می باشد. ما اطاعت از قوانین وضع شده توسط دولتمان را می پذیریم. به عنوان مثال، ما قبول داریم که […]