• شمارش گلبول های قرمز و سفید

  • آزمایشات فیزیکی در آنمی

شمارش گلبول های قرمز و سفید

شمارش رتیکولوسیت ها به عنوان درصدی از کل گلبول های قرمز به تشخیص انواع مختلف آنمی کمک می کند. آنمی همراه با شماره بالای رتیکولوسیت، یک پاسخ افزایش یافته فرآیند اریتروپوئیتیک را در همولیز یا خونریزی بازتاب می نماید. آنمی ثابت و پایدار با شمارش پائین رتیکولوسیت یک مشخصه بارزی برای کمبود تولید گلبول های […]

آزمایشات فیزیکی در آنمی

آزمایشات بالینی می تواند اطلاعات تشخیصی وسیعی را فراهم نماید. اگرچه علائم همیشه وجود ندارند اما وجود آنها در تشخیص بالین مفید می باشد. زبان صاف، تغییرات در ناخن و بزرگی غده پاراتیت بدون درد در بیمار مبتلا به آنمی تشخیص آنمی ناشی از کمبود آهن را به اثبات می رساند. تجمع رنگ دانه در […]