سمساری نو فروش

در این دهکده تنها یک مغازه وجود دارد، اما از قرار معلوم همه چیز می فروشد. حتی در گوشه ی مغازه پستخانه وجود دارد. مشکل آن است که گرداننده ی مغازه مردی بسیار بی نزاکت است. لباسش کثیف است، بوی نامطبوعی می دهد و بدتر از همه آن که اغلب با مشتریان خود رفتاری بی ادبانه دارد. به همین دلیل مردم او را خیلی دوست ندارند.

نظریات متعددی درباره ی چگونگی پیدایش منظومه ی شمسی وجود دارد. برخی دانشمندان معتقدند که منظومه ی شمسی زمانی توده ای عظیم از گازها و ذرات متحرک بوده است. هر ذره ی مادی موجود در توده ی مذکور، سایر ذرات را به سوی خودش می کشید. لذا ذرات شروع به جمع شدن به دور هم نمودند و آن قدر بزرگ شدند که انفجارات شدید به وقوع پیوستند و خورشید متولد گردید.

ثبت شرکت
خرید تابلو

صفحه اول گوگل سئو اختصاصی

صفحه اول گوگل سئو اختصاصی