آرایش خیابانی گروه‌های سیاسی عراق/ موضع بیطرفی نظامیان در مناقشات سیاسی/ هشدار الکاظمی درباره شرایط خطرناک عراق

بن بست سیاسی در عراق در حالی ادامه دارد که گروه‌های سیاسی این کشور به صف بندی خیابانی روی آورده‌اند.