آمریکا: در مذاکرات وین بر سر رفع تحریم ها توافق صورت نگرفته است

مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات وین گفت که در این گفت وگوها بر سر رفع تحریم های ایران توافقی صورت نگرفته است.