آموزش های فنی و حرفه ای به منظور آماده کردن افراد برای تصدی مشاغل

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: وظیفه ما آماده کردن افراد برای تصدی مشاغل آینده است و با راه حل های دیروز مسائل امروز و آینده را نمی توان حل کرد بلکه باید مسائل آینده را با راه حل های آینده ولی امروز حل کرد.