آیت الله عراقی: ریشه بسیاری از مشکلات باور نداشتن به مردم است