ادامه قطع برق ادارات پرمصرف استان مرکزی/ برق 6 دستگاه اجرایی پرمصرف استان مرکزی قطع شد

درحالی ادامه قطع برق ادارات پرمصرف استان مرکزی ادامه دارد که به گفته مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی، برق 6 دستگاه اجرایی پرمصرف استان مرکزی قطع شد.