استاندار مازندران: ارایه الگوی جدید از حکمرانی اسلامی در دستور کار دولت سیزدهم است