استاندار مرکزی: بازدیدهای میدانی سبب درک واقعی مشکلات می شود