استان لرستان در موکب داری ایام اربعین بسیار موفق عمل کرده است

معاون سیاسی استاندار لرستان با بیان اینکه قطعا رساندن پیام و رسالت اربعین به جهانیان با مشقت هایی همراه است، گفت: استان لرستان در موکب داری ایام اربعین بسیار موفق عمل کرده است.