افغانستان سرشار از ظرفیت تولید برق است

معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان با اشاره به ظرفیت‌های بالای افغانستان برای تولید برق، از ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و آب این کشور خبر داد.