«الف/یا»؛ رمانی خلاقانه درباره هنر خوشنویسی و زندگی یک خطاط

کتاب «الف/یا»، نوشته رضا علیپور با ترجمه محمد رئوف مرادی به تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر شد. این اثر روایتی خلاقانه درباره هنر خوشنویسی است.