انتخاب 204 عکاس در مرحله اول ده روز با عکاسان ایران

آمار اولیه اعضای نامزد شده نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران اعلام شد.