انتقاد تند خبرنگار کرمانی از حذف خبرنگاران محلی و برگزاری نشست خبری گزینشی در سفر استانی رئیسی

یک خبرنگار کرمانی از ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در سفر استانی رئیسی انتقاد کرد.