اپیدمی قطع درختان تهران همچنان ادامه دارد

عضو شورای شهر تهران نسبت به خشکاندن و قطع درختان سریالی و اپیدمی در پایتخت واکنش نشان داد و گفت: در روزهای اخیر نیز یک مرکز دانشگاهی اقدام به قطع درختان با قطر و بن بالا کرده است.