ایران یا غرب؛ کدام طرف باید نگران سیاسی کاری و بدعهدی باشد؟

طرح گزاره‌هایی چون ضرورت تلاش ایران برای رفع نگرانی‌های آژانس در مسائل هسته‌ای، در حقیقت اتخاذ رویکرد فرار به جلو برای عدم پاسخگویی به نگرانی منطقی ایران است.