بازدید امیرعبداللهیان از میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه

رئیس دستگاه دیپلماسی امروز از میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه بازدید کرد.