بازدید وزیر کشور از نگارخانه آثار خوشنویسی استاد مؤدب به روایت تصویر

وزیر کشور از نگارخانه آثار خوشنویسی استاد مؤدب بازدید و بر تسریع واگذاری زمین مورد نیاز احداث موزه جهت حفظ آثار ماندگار استاد مؤدب تاکید کرد.