ببینید | تکنیک تماشایی ماهی‌ها برای شکار حشره!

ویدیویی کوتاه از پرتاب دقیق آب توسط ماهی‌ها برای گرفتن حشره‌ بیرون آب را ببینید.