ببینید | سرقت مرسوله‌های پستی توسط یک بچه خرس!

265 256