ببینید | لحظه ترسناک و تلخ درگیری مسلحانه و برخورد گلوله به صورت یک عابر

262 262