برداشت گندم سال 1401 در خراسان شمالی 5 برابر افزایش یافت

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: برداشت گندم سال 1401 در خراسان شمالی 5 برابر افزایش یافت.