بغدادی، شیشانی، موسوی!

نظام چه قدر باید هزینه می‌کرد تا ثابت کند سرکرده فتنه ۱۳۸۸، مهره‌ای در تراز ابوبکر بغدادی و ابو عمر شیشانی است که فقط خود را پشت نام میرحسین موسوی پنهان کرده است؟!