بمب پرسپولیسی‌ها تست پزشکی داد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس توضیحاتی را در خصوص وضعیت سه بازیکن این تیم ارائه کرد.