بیش از 3500 میلیارد تومان اعتبار بخش کشاورزی به استان کرمان اختصاص داده شد

وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در مصوبات سفر هیئت دولت در استان کرمان خبر داد.