تأکید «چارچوب هماهنگی» بر تحصن نامحدود در بغداد

طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه پایانی خود پس از برگزاری راهپیمایی، بر تحصن نامحدود در بغداد تأکید کردند.