تاکید بر نقش محصولات ذوب آهن اصفهان در تحول صنعت ساختمان کشور

مهندس مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بازدید کردند.