تثبیت وضعیت آب در استان چهارمحال و بختیاری

پس از تکمیل اقدامات فنی و پیچیده نیروهای عملیاتی وزارت نیرو زمینه شبکه آب چهارمحال و بختیاری تثبیت شد.