تحویل 20 واحد مسکونی اهدایی قرارگاه مدینه سپاه به مددجویان بهزیستی

20 واحد مسکونی اهدایی قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه به مددجویان بهزیستی در استان هرمزگان تحویل داده شد.