ترتیل صفحه 511 قرآن/ پیروزی آشکار+فیلم، متن و مفاهیم