ترور رشدی ، «هشدار به قاتلین شهید سلیمانی» / خروجی مشترک سه فرضیه نماینده اصولگرای مجلس

فردا نوشت : شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی، سه فرضیه‌ درباره حمله به سلمان رشدی ، مطرح و نتیجه گرفت ، درستی هریک از این فرضیه ها «هشدار به قاتلین شهید سلیمانی» است