تسریع در فرایند خدمت‌رسانی سازمان ثبت احوال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر ارتقای جایگاه سازمان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، استفاده مناسب از منابع و امکانات موجود و تکریم و تسریع در امور مراجعان تأکید کرد.