تشدیداقدامات جاسوسی آمریکا در عراق/پروازشناسایی بر فراز عین الاسد

یک منبع امنیتی عراقی از تشدید پروازهای شناسایی آمریکا بر فراز پایگاه عین الاسد به سمت عمق خاک سوریه خبر داد.