تشدید بحران انرژی در اروپا به‌دنبال افزایش قیمت برق

کمبود عرضه گاز به اروپا، پایین آمدن تولید برق هسته‌ای، برق آبی و بادی به خاطر گرمای هوا، قیمت برق در این قاره را به یک رکورد جدید رسانده است.