تظلم‌خواهی نزد رئیس عدلیه؛ دستور محسنی‌اژه‌ای برای رسیدگی قضائی به پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس قوه قضائیه در یک جلسه سه ساعته به بررسی پرونده‌های مراجعان حضوری پرداخت. در این دیدار روند قضائی 10 پرونده کثیرالشاکی بررسی شد.