تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران در وضعیت نارنجی

تعداد-شهرهای-قرمز-کرونایی-کاهش-یافت/-تهران-در-وضعیت-نارنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ شهر کاهش یافت.

همچنین، تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسید.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران در وضعیت نارنجی

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت.

شهر تهران همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد.