توافقی در ارتباط با مسأله هسته ای ایران صورت نگرفته است

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که توافقی در ارتباط با مسأله هسته ای ایران صورت نگرفته است و چنین توافقی تا زمانی که تمامی مسائل حل و فصل نشود، وجود نخواهد داشت.