توسعه همکاری های گسترده بانک ملی ایران با صنایع کشور

معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران به جهت فعالیت و مشارکت بانک با دو واحد تولیدی و صنعتی در استان فارس بازدید کرد.