توضیحات رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد مرد تبر به دست!

رئیس سازمان لیگ کشتی با اشاره به فیلم منتشر شده از حاشیه‌ یکی از مسابقات لیگ دسته اول، توضیحاتی در مورد فردی که گفته شده با تبر در سالن حضور دارد، ارائه کرد.