جزئیات جدید از متن پیشنهادی اروپا به ایران برای احیای برجام

در حالی که هنوز هیچ یک از طرفین مذاکرات احیای برجام درباره جزئیات این مذاکرات اطلاعاتی منتشر کرده اند، نشریه پولتیکو در گزارشی مدعی شد …