جمهوری آذربایجان یک پهپاد ارمنستان را به زمین نشاند

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان یک پهپاد متعلق به نیروهای شبه نظامی ارمنستان را رصد و به زمین نشاند.