حجم مخازن سدهای خراسان رضوی 9 درصد کاهش یافته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تنها 24 درصد از مخازن سدهای استان پر آب است که نسبت به سال آبی گذشته حدود 9 درصد کاهش یافته است.