حذف الزام سرمایه 8 میلیاردی برای تاسیس مشاوره سرمایه‌گذاری

سازمان بورس ضمن افزودن امکان ارائه خدمات آموزشی به اساسنامه نمونه مشاور سرمایه گذاری، الزام حداقل سرمایه 8 میلیارد تومانی تأسیس این شرکت ها را حذف کرد.