حسین شریعتمداری: اوایل دهه80 دوکارشناس برجسته امنیتی اعلام کردند میرحسین موسوی فراماسونر است

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:حرکت اخیر مهندس موسوی ماموریتی بوده است که به عنوان یک عضو تشکیلات مخوف فراماسونری بر عهده داشته است.