حضور ایران در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه با حضور 40 قطعه ساز

دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: ایران با مشارکت حدود 40 قطعه ساز در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه حضور می‌یابد.