خبرنگاران در جهاد تبیین باید نقش اساسی ایفا کنند

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: با توجه به این که جهاد تبیین جزو فرمایشات مقام معظم رهبری و سرلوحه سیاست‌های کشور در نظر تمامی آحاد جامعه است باید در این زمینه نیز خبرنگاران نقش اساسی خود را ایفا کنند.