خبرنگاران مهمترین نقش را در جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری دارند

فرماندار کرمانشاه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین گفت: خبرنگاران و اهالی رسانه مهمترین نقش را در جهاد تبیین در جامعه دارند.