خداحافظی چند استاد از موسسه دهخدا

ایسنا نوشت: بعد از برکناری سرپرست تألیف لغتنامه دهخدا، تعدادی از مولفان لغت‌نامه از جمله حسن انوری، سعید نجفی اسداللهی و رسول شلیسته اعلام کردند، دیگر به موسسه دهخدا نمی‌روند.