خراسان جنوبی جزو اولین استان‌ها برای دور دوم سفرهای رئیس جمهور است

استاندارخراسان جنوبی با اشاره به اتمام دور اول سفرهای رئیس جمهور گفت: برای دور دوم سفرها، خراسان جنوبی جزو اولین استان‌ها در نظر گرفته شده است.