خراسان جنوبی رتبه چهارم? ? سازمان‌های مردم نهاد و تشکل غیردولتی را دارد

استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان با 429 سازمان مردم نهاد و تشکل غیر دولتی رتبه چهارم کشور را در سطح کشور در  اختیار دارد.