خودروسازان در فروش خودرو تخلف کردند

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تعهداتی که خودروسازان از قبل دارند باید انجام دهند، گفت: هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات 15 گانه باید برای این تعهدات اجازه میگرفتن و در این رابطه تخطی کرده‌اند.